Tin địa phương

Sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả
Ngày đăng 28/02/2018 | 5:40 PM  | View count: 375

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 70-KH/TU thực hiện nghị quyết số 18-NQ/TW "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Theo đó, Đảng bộ thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của toàn hệ thống chính trị: cấp Thành phố là Ban Thường vụ Thành ủy. Các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị của Thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, khả thi và huy động sức mạnh tổng hợp của cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương và Kế hoạch của Thành ủy (hoàn thành trong tháng 02/2018).

Chủ động rà soát, tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền thực hiện quyết định của Trung ương, Chính phủ về số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của một tổ chức ở cấp mình và của các tổ chức trực thuộc Thành ủy (hoàn thành trong năm 2018).

Tiếp tục rà soát, thực hiện giảm đầu mối trực thuộc các ban, sở, ngành, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị từ Thành phố đến cơ sở và cơ cấu bên trong của từng tổ chức trực thuộc theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, Chính phủ (thực hiện từ năm 2018 và cơ bản hoàn thành vào năm 2019).

Không thành lập mới tổ chức trung gian; rà soát, giải thể hoặc sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức hoạt động không hiệu quả; sắp xếp lại, giảm tối đa số lượng phòng, ban và tương đương (thực hiện từ năm 2018).

Tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định của Thành ủy và Thành phố về tổ chức bộ máy để khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động (thực hiện từ năm 2018 và cơ bản hoàn thành trong năm 2019).

Thực hiện thí điểm các mô hình mới về tổ chức, kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo, quản lý theo hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với đặc điểm, tình hình của Thành phố (thực hiện từ năm 2018).

Chủ động xây dựng kế hoạch, đề án thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (thực hiện từ năm 2018).

Chuyển một số nhiệm vụ và dịch vụ công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm (thực hiện từ năm 2018).

Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác dân vận, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Chú trọng sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, chỉ ra những hạn chế, bất cập để khắc phục, phát hiện những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả để phổ biến, nhân rộng.

Đẩy mạnh thực hiện phân cấp, phân quyền tới các quận, huyện, thị xã, ban, sở, ngành đi đôi với giám sát quyền lực bằng các quy định, quy chế, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và đề cao trách nhiệm giải trình trong các cơ quan, đom vị, tổ chức thuộc phạm vi thẩm quyền được giao, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; mở rộng và tổ chức thực hiện mô hình trung tâm phục vụ hành chính công, cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cấp bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với tình hình cụ thể của Thành phố.

Thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm số người phục vụ trong từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhất là khối văn phòng. Tiếp tục tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế và đảm bảo nguồn kinh phí để tổ chức thực hiện.

Có kế hoạch và thực hiện định mức tiết kiệm chi thường xuyên, chống lãng phí, tiêu cực, góp phần tạo nguồn kinh phí sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách phù hợp đối với những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc diện phải sắp xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử. Tổng kết, đánh giá và có giải pháp sử dụng hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin đã được đầu tư, góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành.

Chủ động kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết; biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả; xử lý kịp thời những tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định, không đạt mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và những trường hợp lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy để tham nhũng, tiêu cực.

Hằng năm, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết, lấy kết quả thực hiện Nghị quyết là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại hàng năm đối với tập thể, cá nhân có trách nhiệm.

 

Hà Vy

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh