Hoạt động ngành tòa án

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới
Ngày đăng 19/04/2018 | 3:18 PM  | View count: 806

Công tác thông tin, tuyên truyền của hệ thống Tòa án nhân dân đã có nhiều đổi mới, với những chuyển biến tích cực, đạt hiệu quả rõ rệt. Trong năm 2017, công tác thông tin, tuyên truyền của hệ thống Tòa án nhân dân đã bám sát chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án nhân dân, đặc biệt là tập trung vào thông tin, tuyên truyền các giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng công tác xét xử, cải cách tư pháp.

Nhằm tăng cường, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền của hệ thống Tòa án nhân dân trong tình hình mới, ngày 14/4/2017, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định số 80 thành lập Ban Chỉ đạo công tác Thông tin - tuyên truyền Tòa án nhân dân, do đồng chí Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Trưởng ban, một số Thủ trưởng đơn vị làm thành viên và Báo Công lý là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo. Với sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, sự chủ động, tích cực của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Thủ trưởng các Tòa án nhân dân cấp cao, cấp tỉnh, cấp huyện và các đơn vị của Tòa án nhân dân tối cao, công tác thông tin, tuyên truyền của hệ thống Tòa án nhân dân đã có nhiều đổi mới, với những chuyển biến tích cực, đạt hiệu quả rõ rệt, giúp cho người dân hiểu sâu sắc hơn về nhiệm vụ bảo vệ công lý của Tòa án nhân dân, từ đó tăng cường sự ủng hộ đối với các hoạt động của Tòa án.

Những kết quả đáng ghi nhận

Trong năm 2017, công tác thông tin, tuyên truyền của hệ thống Tòa án nhân dân đã bám sát chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án nhân dân, đặc biệt là tập trung vào thông tin, tuyên truyền các giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng công tác xét xử, cải cách tư pháp. Nổi bật là việc khai trương Chương trình Truyền hình Tòa án nhân dân; thành lập Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử; khai trương Trang thông tin điện tử công bố bản án, quyết định của Tòa án; tổ chức thành công Chương trình giao lưu nghệ thuật “Biển đảo quê hương”; ký Chương trình phối hợp công tác với Đài Truyền hình Việt Nam…

Các Tòa án nhân dân địa phương đã bám sát những định hướng của Ban Chỉ đạo công tác Thông tin-tuyên truyền Tòa án nhân dân, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung và hoạt động của Tòa án nhân dân các cấp nói riêng. Trong đó, đã tập trung đưa tin, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Tòa án nhân dân cấp tỉnh; cung cấp thông tin hoạt động cho các cơ quan báo chí địa phương; kịp thời cung cấp thông tin, tư liệu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí của Tòa án nhân dân tối cao.

Nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới

Trong thời gian tới, công tác thông tin, tuyên truyền của Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp cần đáp ứng được những mục đích, yêu cầu: Thông tin kịp thời, chính xác và định hướng dư luận xã hội về các hoạt động của hệ thống Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự; nâng cao sự hiểu biết, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương, của người dân trong và ngoài nước đối với các hoạt động của hệ thống Tòa án nhân dân, đặc biệt là các giải pháp mang tính đột phá, hoạt động thí điểm nhằm nâng cao chất lượng xét xử và cải cách tư pháp; công tác thông tin, tuyên truyền phải đổi mới để nâng cao hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc triển khai các nhiệm vụ của hệ thống Tòa án nhân dân.

Để đạt được mục đích, yêu cầu nêu trên, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông của Tòa án; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, các Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp tập trung thực hiện các nhiệm vụ:

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 38-KH/CCTP ngày 15/8/2014 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Nghị quyết số 32-NQ/BCS ngày 10/3/2015 của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao về công tác tuyên truyền; Chỉ thị số 03/2015/CT-TANDTC ngày 13/3/2015 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đặc biệt là Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về công tác thông tin, tuyên truyền trong hệ thống Tòa án nhân dân sẽ được ban hành trong thời gian tới đây.

Thông tin, tuyên truyền theo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, tập trung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các sự kiện chính trị, kinh tế xã hội quan trọng của đất nước như hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các kỳ họp Quốc hội, các nội dung về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân.

Thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp, tập trung thông tin, tuyên truyền các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Ðảng và Nhà nước về cải cách tư pháp, các Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp, các Nghị quyết của Ban cán sự đảng và Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác của hệ thống Tòa án; về việc triển khai thực hiện các luật, nghị quyết được Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội mới thông qua có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Tòa án; việc triển khai thực hiện 14 giải pháp đột phá nhằm tạo chuyển biến căn bản trong xét xử.

Đặc biệt, tập trung thông tin, tuyên truyền các chủ trương, giải pháp mới, phục vụ cho yêu cầu cải cách tư pháp như đổi mới mô hình phòng xét xử, phiên tòa rút kinh nghiệm, công khai bản án, quyết định của Tòa án; bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật, án lệ; tập huấn, nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm xét xử; công tác tổ chức, cán bộ; thí điểm hòa giải, đối thoại trong việc giải quyết các vụ án dân sự, khiếu kiện hành chính tại thành phố Hải Phòng; Đề án tổng thể về “Đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân”…

Đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp, nhằm bảo đảm công lý, công bằng, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; đưa tin, tuyên truyền và định hướng thông tin việc xét xử các vụ án trọng điểm, đại án kinh tế, tham nhũng được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Tích cực tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước theo chủ đề do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân phát động; đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Chú trọng tuyên truyền các hoạt động của Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, trong đó có việc tham gia các hội nghị, hội thảo, diễn đàn quốc tế nhằm đẩy mạnh công tác đối ngoại, nâng cao vai trò, uy tín của Tòa án Việt Nam trong khu vực.

Giải pháp đẩy mạnh công thông tin, tuyên truyền

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ nêu trên, Chánh án Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao cần phải triển khai đồng bộ các giải pháp.

Nâng cao nhận thức về vai trò của công tác thông tin, tuyên truyền, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian tới.

Tăng cường phối hợp với các đơn vị thông tin, truyền thông của Tòa án nhân dân tối cao, các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông ở địa phương để đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền; tranh thủ các phương tiện truyền thông của địa phương như báo, truyền hình, hệ thống phát thanh cơ sở; chủ động nghiên cứu, lựa chọn các hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị như biên soạn, phát hành tờ rơi, tờ gấp, các ấn phẩm nội bộ… để tăng cường thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân, tạo sự ủng hộ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương để Tòa án thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ động đề xuất, đăng ký xây dựng đề tài tuyên truyền về cơ quan, đơn vị mình trên các cơ quan báo chí, truyền thông, đặc biệt là Truyền hình Tòa án nhân dân; phối hợp với Báo Công lý xây dựng kịch bản, tổ chức sản xuất, phát sóng để nội dung tuyên truyền phong phú, sát với cơ sở và phù hợp đặc thù của cơ quan, đơn vị.

Tích cực đóng góp ý kiến, góp ý về nội dung, hình thức các ấn phẩm, chương trình thông tin, truyền thông của Tòa án nhân dân để từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả thông tin, tuyên truyền.

Đối với Tạp chí Tòa án nhân dân, bên cạnh việc khai thác, sử dụng có hiệu quả các ẩn phẩm của Tạp chí, cần động viên, khuyến khích cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị mình nghiên cứu, viết bài; tích cực bình luận, đóng góp ý kiến đối với các bài viết, nhất là đối với Tạp chí điện tử, tạo diễn đàn khoa học sôi nổi phục vụ nghiên cứu về kỹ năng xét xử, xây dựng pháp luật, khoa học pháp lý… 

Phân công cán bộ phụ trách, làm đầu mối trong công tác thông tin, tuyên truyền để tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác này. Đồng thời có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho các cơ quan báo chí trong và ngoài hệ thống Tòa án nhân dân.

Bố trí đủ kinh phí, bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền của cơ quan, đơn vị bảo đảm thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

 

Đình Tuyên - Nguyên Anh

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh