Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội qua các thời kỳ

Ông Phan Mỹ
Chánh án TAND Thành Phố Hà Nội
Giai đoạn (1945-1946)
 
Ông Vũ Tiến Tuân (1946)
 
Ông Lê Văn Chất
Chánh án TAND Thành Phố Hà Nội
Giai đoạn (1946-1954)
 
Ông Hồ Đắc Điềm
Chánh án TAND Thành Phố Hà Nội
Giai đoạn (1954)
 
Ông Nguyễn Xuân Dương
Chánh án TAND Thành Phố Hà Nội
Giai đoạn (1955 -1965)
 
Ông Nguyễn Thành Vĩnh
Chánh án TAND Thành Phố Hà Nội
Giai đoạn (1965 -1975)
 
 
Ông Bùi Đức Thiên (1976 - 1977)
 
Ông Lê Hòa
Chánh án TAND Thành Phố Hà Nội
Giai đoạn (1977 - 1984)
 
Ông Trịnh Hồng Dương
Chánh án TAND Thành Phố Hà Nội
Giai đoạn (1985 -1988)
 
Ông Đặng Minh Ngọc
Chánh án TAND Thành Phố Hà Nội
Giai đoạn (1989 -1999)
 
Ông Nguyễn Văn Hiện
Chánh án TAND Thành Phố Hà Nội
Giai đoạn (1999 - 2002)
 
Ông Phạm Quý Tỵ
Chánh án TAND Thành Phố Hà Nội
Giai đoạn (2002 - 2005)
 
Ông Nguyễn Xuân Thanh
Chánh án TAND Thành Phố Hà Nội
Giai đoạn (2005 - 2007)
 
Ông Nguyễn Sơn
Chánh án TAND Thành Phố Hà Nội
Giai đoạn (2009 -2011)
 
Ông Nguyễn Đức Bình
Chánh án TAND Thành Phố Hà Nội
Giai đoạn (2012- 2015)
 
Ông Nguyễn Hữu Chính
Chánh án TAND Thành Phố Hà Nội
Giai đoạn (2015 - nay)