KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT ĐƠN KIỆN

TÒA HÀNH CHÍNH danh sách thụ lý 57 Vụ án hành chính sơ thẩm từ ngày 13/11/2017 đến ngày 23/11/2017
Ngày đăng 23/11/2017 | 04:13  | View count: 132

Ngày thụ lý

Người khởi kiện

Người bị kiện

Thẩm phán giải quyết

Quan hệ pháp luật

451
13.11.2017

N.V SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
Đại diện: Ông Lê Xuân Thảo; trú tại: số 4, ngõ 199 Thụy Khuê, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ

TP Cường

Yêu cầu hủy quyết định số 159/QĐ-SHTT ngày 25.01.2016 của Cục trưởng cục sở hữu trí tuệ

452
13.11.2017

N.V SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
Đại diện: Ông Lê Xuân Thảo; trú tại: số 4, ngõ 199 Thụy Khuê, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ

TP Cường

Yêu cầu hủy quyết định số 179/QĐ-SHTT ngày 25.01.2016 của Cục trưởng cục sở hữu trí tuệ

453
13.11.2017

N.V SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
Đại diện: Ông Lê Xuân Thảo; trú tại: số 4, ngõ 199 Thụy Khuê, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ

TP Cường

Yêu cầu hủy quyết định số 170/QĐ-SHTT ngày 25.01.2016 của Cục trưởng cục sở hữu trí tuệ

454
13.11.2017

N.V SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
Đại diện: Ông Lê Xuân Thảo; trú tại: số 4, ngõ 199 Thụy Khuê, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ

TP Cường

Yêu cầu hủy quyết định số 188/QĐ-SHTT ngày 25.01.2016 của Cục trưởng cục sở hữu trí tuệ

455
13.11.2017

N.V SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
Đại diện: Ông Lê Xuân Thảo; trú tại: số 4, ngõ 199 Thụy Khuê, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ

TP Cường

Yêu cầu hủy quyết định số 161/QĐ-SHTT ngày 25.01.2016 của Cục trưởng cục sở hữu trí tuệ

456
13.11.2017

N.V SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
Đại diện: Ông Lê Xuân Thảo; trú tại: số 4, ngõ 199 Thụy Khuê, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ

TP Cường

Yêu cầu hủy quyết định số 175/QĐ-SHTT ngày 25.01.2016 của Cục trưởng cục sở hữu trí tuệ

457
13.11.2017

N.V SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
Đại diện: Ông Lê Xuân Thảo; trú tại: số 4, ngõ 199 Thụy Khuê, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ

TP Cường

Yêu cầu hủy quyết định số 158/QĐ-SHTT ngày 25.01.2016 của Cục trưởng cục sở hữu trí tuệ

458
13.11.2017

N.V SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
Đại diện: Ông Lê Xuân Thảo; trú tại: số 4, ngõ 199 Thụy Khuê, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ

TP Cường

Yêu cầu hủy quyết định số 155/QĐ-SHTT ngày 25.01.2016 của Cục trưởng cục sở hữu trí tuệ

459
13.11.2017

N.V SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
Đại diện: Ông Lê Xuân Thảo; trú tại: số 4, ngõ 199 Thụy Khuê, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ

TP Cường

Yêu cầu hủy quyết định số 72/QĐ-SHTT ngày 25.01.2016 của Cục trưởng cục sở hữu trí tuệ

460
13.11.2017

N.V SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
Đại diện: Ông Lê Xuân Thảo; trú tại: số 4, ngõ 199 Thụy Khuê, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ

TP Cường

Yêu cầu hủy quyết định số 72/QĐ-SHTT ngày 25.01.2016 của Cục trưởng cục sở hữu trí tuệ

461
13.11.2017

N.V SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
Đại diện: Ông Lê Xuân Thảo; trú tại: số 4, ngõ 199 Thụy Khuê, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ

TP Cường

Yêu cầu hủy quyết định số 185/QĐ-SHTT ngày 25.01.2016 của Cục trưởng cục sở hữu trí tuệ

462
13.11.2017

N.V SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
Đại diện: Ông Lê Xuân Thảo; trú tại: số 4, ngõ 199 Thụy Khuê, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ

TP Cường

Yêu cầu hủy quyết định số 186/QĐ-SHTT ngày 25.01.2016 của Cục trưởng cục sở hữu trí tuệ

463
13.11.2017

N.V SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
Đại diện: Ông Lê Xuân Thảo; trú tại: số 4, ngõ 199 Thụy Khuê, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ

TP Cường

Yêu cầu hủy quyết định số 168/QĐ-SHTT ngày 25.01.2016 của Cục trưởng cục sở hữu trí tuệ

464
13.11.2017

N.V SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
Đại diện: Ông Lê Xuân Thảo; trú tại: số 4, ngõ 199 Thụy Khuê, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ

TP Cường

Yêu cầu hủy quyết định số 157/QĐ-SHTT ngày 25.01.2016 của Cục trưởng cục sở hữu trí tuệ

465
13.11.2017

N.V SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
Đại diện: Ông Lê Xuân Thảo; trú tại: số 4, ngõ 199 Thụy Khuê, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ

TP Cường

Yêu cầu hủy quyết định số 73/QĐ-SHTT ngày 25.01.2016 của Cục trưởng cục sở hữu trí tuệ

466
13.11.2017

N.V SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
Đại diện: Ông Lê Xuân Thảo; trú tại: số 4, ngõ 199 Thụy Khuê, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ

TP Cường

Yêu cầu hủy quyết định số 183/QĐ-SHTT ngày 25.01.2016 của Cục trưởng cục sở hữu trí tuệ

467
13.11.2017

N.V SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
Đại diện: Ông Lê Xuân Thảo; trú tại: số 4, ngõ 199 Thụy Khuê, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ

TP Cường

Yêu cầu hủy quyết định số 177/QĐ-SHTT ngày 25.01.2016 của Cục trưởng cục sở hữu trí tuệ

467
13.11.2017

N.V SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
Đại diện: Ông Lê Xuân Thảo; trú tại: số 4, ngõ 199 Thụy Khuê, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ

TP Cường

Yêu cầu hủy quyết định số 177/QĐ-SHTT ngày 25.01.2016 của Cục trưởng cục sở hữu trí tuệ

468
13.11.2017

N.V SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
Đại diện: Ông Lê Xuân Thảo; trú tại: số 4, ngõ 199 Thụy Khuê, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ

TP Cường

Yêu cầu hủy quyết định số 181/QĐ-SHTT ngày 25.01.2016 của Cục trưởng cục sở hữu trí tuệ

469
13.11.2017

N.V SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
Đại diện: Ông Lê Xuân Thảo; trú tại: số 4, ngõ 199 Thụy Khuê, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ

TP Cường

Yêu cầu hủy quyết định số 167/QĐ-SHTT ngày 25.01.2016 của Cục trưởng cục sở hữu trí tuệ

470
13.11.2017

N.V SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
Đại diện: Ông Lê Xuân Thảo; trú tại: số 4, ngõ 199 Thụy Khuê, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ

TP Cường

Yêu cầu hủy quyết định số 189/QĐ-SHTT ngày 25.01.2016 của Cục trưởng cục sở hữu trí tuệ

471
13.11.2017

N.V SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
Đại diện: Ông Lê Xuân Thảo; trú tại: số 4, ngõ 199 Thụy Khuê, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ

TP Cường

Yêu cầu hủy quyết định số 162/QĐ-SHTT ngày 25.01.2016 của Cục trưởng cục sở hữu trí tuệ

472
13.11.2017

N.V SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
Đại diện: Ông Lê Xuân Thảo; trú tại: số 4, ngõ 199 Thụy Khuê, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ

TP Cường

Yêu cầu hủy quyết định số 180/QĐ-SHTT ngày 25.01.2016 của Cục trưởng cục sở hữu trí tuệ

473
13.11.2017

N.V SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
Đại diện: Ông Lê Xuân Thảo; trú tại: số 4, ngõ 199 Thụy Khuê, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ

TP Cường

Yêu cầu hủy quyết định số 166/QĐ-SHTT ngày 25.01.2016 của Cục trưởng cục sở hữu trí tuệ

474
13.11.2017

N.V SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
Đại diện: Ông Lê Xuân Thảo; trú tại: số 4, ngõ 199 Thụy Khuê, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ

TP Cường

Yêu cầu hủy quyết định số 156/QĐ-SHTT ngày 25.01.2016 của Cục trưởng cục sở hữu trí tuệ

475
13.11.2017

N.V SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
Đại diện: Ông Lê Xuân Thảo; trú tại: số 4, ngõ 199 Thụy Khuê, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ

TP Cường

Yêu cầu hủy quyết định số 71/QĐ-SHTT ngày 25.01.2016 của Cục trưởng cục sở hữu trí tuệ

476
13.11.2017

N.V SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
Đại diện: Ông Lê Xuân Thảo; trú tại: số 4, ngõ 199 Thụy Khuê, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ

TP Cường

Yêu cầu hủy quyết định số 190/QĐ-SHTT ngày 25.01.2016 của Cục trưởng cục sở hữu trí tuệ

477
13.11.2017

N.V SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
Đại diện: Ông Lê Xuân Thảo; trú tại: số 4, ngõ 199 Thụy Khuê, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ

TP Cường

Yêu cầu hủy quyết định số 171/QĐ-SHTT ngày 25.01.2016 của Cục trưởng cục sở hữu trí tuệ

478
13.11.2017

N.V SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
Đại diện: Ông Lê Xuân Thảo; trú tại: số 4, ngõ 199 Thụy Khuê, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ

TP Cường

Yêu cầu hủy quyết định số 160/QĐ-SHTT ngày 25.01.2016 của Cục trưởng cục sở hữu trí tuệ

479
13.11.2017

N.V SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
Đại diện: Ông Lê Xuân Thảo; trú tại: số 4, ngõ 199 Thụy Khuê, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ

TP Cường

Yêu cầu hủy quyết định số 173/QĐ-SHTT ngày 25.01.2016 của Cục trưởng cục sở hữu trí tuệ

480
13.11.2017

N.V SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
Đại diện: Ông Lê Xuân Thảo; trú tại: số 4, ngõ 199 Thụy Khuê, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ

TP Cường

Yêu cầu hủy quyết định số 172/QĐ-SHTT ngày 25.01.2016 của Cục trưởng cục sở hữu trí tuệ

481
13.11.2017

N.V SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
Đại diện: Ông Lê Xuân Thảo; trú tại: số 4, ngõ 199 Thụy Khuê, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ

TP Cường

Yêu cầu hủy quyết định số 163/QĐ-SHTT ngày 25.01.2016 của Cục trưởng cục sở hữu trí tuệ

482
13.11.2017

N.V SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
Đại diện: Ông Lê Xuân Thảo; trú tại: số 4, ngõ 199 Thụy Khuê, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ

TP Cường

Yêu cầu hủy quyết định số 176/QĐ-SHTT ngày 25.01.2016 của Cục trưởng cục sở hữu trí tuệ

483
13.11.2017

N.V SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
Đại diện: Ông Lê Xuân Thảo; trú tại: số 4, ngõ 199 Thụy Khuê, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ

TP Cường

Yêu cầu hủy quyết định số 169/QĐ-SHTT ngày 25.01.2016 của Cục trưởng cục sở hữu trí tuệ

484
13.11.2017

N.V SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
Đại diện: Ông Lê Xuân Thảo; trú tại: số 4, ngõ 199 Thụy Khuê, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ

TP Cường

Yêu cầu hủy quyết định số 182/QĐ-SHTT ngày 25.01.2016 của Cục trưởng cục sở hữu trí tuệ

485
13.11.2017

N.V SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
Đại diện: Ông Lê Xuân Thảo; trú tại: số 4, ngõ 199 Thụy Khuê, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ

TP Cường

Yêu cầu hủy quyết định số 184/QĐ-SHTT ngày 25.01.2016 của Cục trưởng cục sở hữu trí tuệ

486
13.11.2017

N.V SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
Đại diện: Ông Lê Xuân Thảo; trú tại: số 4, ngõ 199 Thụy Khuê, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ

TP Cường

Yêu cầu hủy quyết định số 191/QĐ-SHTT ngày 25.01.2016 của Cục trưởng cục sở hữu trí tuệ

487
13.11.2017

N.V SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY
Đại diện: Ông Lê Xuân Thảo; trú tại: số 4, ngõ 199 Thụy Khuê, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ

TP Cường

Yêu cầu hủy quyết định số 178/QĐ-SHTT ngày 25.01.2016 của Cục trưởng cục sở hữu trí tuệ

488
23.11.2017

Bà Đinh Thị Khen, sinh năm 1953
ĐC: thôn Đông Mỹ, xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

UBND huyện Mỹ Đức

TP Nguyện

Yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Mỹ Đức cấp theo quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 25.6.2002 cho ông Trần Văn Oánh

489
23.11.2017

Ông Dương Văn Long, sinh năm 1955
Bà Cù Tuyết Lan, sinh năm 1954
ĐC: số 45, ngõ 74, phố Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

UBND huyện Thạch Thất

TP Hội

Yêu cầu hủy quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 6.2.2015 của UBND huyện Thạch Thất về bồi thường, hỗ trợ và TĐC khi thu hồi đất

490
23.11.2017

Ông Nguyễn Xuân Quang, sinh năm 1964
ĐC: số nhà 52 ngõ 17 đường Hồng Hà, khu tập thể trạm điều dưỡng , phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chủ tịch UBND quận Ba Đình

TP Hội

Yêu cầu hủy giấy phép xây dựng số 333/GPXD-UBND ngày 11.7.2017 của UBND quận Ba Đình cấp cho bà Trần Thị Hợi

491
23.11.2017

Ông Nguyễn Văn Sê, sinh năm 1924
ĐC: Tổ 9, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

UBND quận Long Biên

TP Hiểu

Yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 608378 của UBND quận Long Biên cấp ngày 13.7.2017 cho ông Nguyễn Tiến Đảng

492
23.11.2017

Bà Phạm Thị Thúy Nga, sinh năm 1977
ĐC: Phòng 312 - Tòa nhà OTC 5B, khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

UBND quận Thanh Xuân

TP Hằng

Yêu cầu hủy quyết định số 3639/QĐ-UBND ngày 30.7.2015 của UBND quận Thanh Xuân v/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và quyết định số 4519/QĐ-UBND ngày 29.9.2015 của UBND quận Thanh Xuân v/v điều chỉnh về tái định cư đối với chủ sử dụng đất

493
23.11.2017

Ông Thái Văn Tiếp, sinh năm 1950
ĐC: số 24, ngõ 82 phố Phú Viên, tổ 2, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

UBND quận Long Biên
Chủ tịch UBND quận Long Biên

TP Hiểu

Yêu cầu hủy quyết định số 11129/QĐ-UBND ngày 10.12.2015 của UBND quận Long Biên v/v công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyết định số 1050/QĐ-CTUBND ngày 23.3.2017 v/v giải quyết khiếu nại

494
23.11.2017

Ông Trần Hữu Tuấn, sinh năm 1962
ĐC: thôn 6, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức

TP Nguyện

Yêu cầu hủy quyết định số 2897/QĐ-UBND ngày 14.4.2017 của CT UBND huyện Hoài Đức v/v giải quyết khiếu nại lần 2 về quản lý đất đai

495
23.11.2017

Bà Vũ Thị Thà, sinh năm 1952
ĐC: thôn Chi Đông, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

UBND huyện Gia Lâm

TP Hiểu

Yêu cầu hủy quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 21.01.2017 của UBND huyện Gia Lâm v/v thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

496
23.11.2017

Ông Đặng Trần Dậu, sinh năm 1933
ĐC: xóm Nghánh, thôn Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm

TP Hiểu

Yêu cầu hủy QĐ số 3455/QĐ-UBND ngày 26.12.2012 của CT UBND huyện Gia Lâm v/v giải quyết đơn của bà Đặng Thị Kiểm

497
23.11.2017

Ông Trần Công Tứ, sinh năm 1957
ĐC: tổ dân phố 2, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

UBND quận Bắc Từ Liêm

TP Hằng

Yêu cầu hủy QĐ số 5494/QĐ-UBND ngày 4.11.2016 và QĐ số 5514/QĐ-UBND ngày 4.11.2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm v/v thu hồi đất và bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất

498
23.11.2017

Bà Lê Thị Hồng Nhạn, sinh năm 1965
ĐC: số 362, tổ 15 phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

UBND quận Bắc Từ Liêm

TP Hằng

Yêu cầu hủy quyết định số 4826/QĐ-UBND; 4858/QĐ-UBND;4857/QĐ-UBND;4859/QĐ-UBND;4852/QĐ-UBND ngày 28.6.2017 của UBND quận Bắc Từ Liêm v/v thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất;

499
23.11.2017

 Ông Đinh Văn Hạnh, sinh năm 1943
ĐC: thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức

TP Nguyện

Yêu cầu hủy quyết định số 4252/QĐ-UBND ngày 4.9.2013 của Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức v/v giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất giữa hộ ông Đinh Văn Hạnh với hộ ông Nguyễn Xuân Dịu và hộ ông Nguyễn Hồng Thái

500
23.11.2017

Ông Nguyễn Văn Chương, sinh năm 1964
ĐC: TDP Đông Ba, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm

TP Hằng

Yêu cầu hủy quyết định số 4135/QĐ-UBND ngày 30.5.2017 của Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm v/v giải quyết khiếu nại trong quản lý đất đai

501
23.11.2017

Bà Phùng Thị Lan, sinh năm 1949
ĐC: thôn 6, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

UBND huyện Thạch Thất

TP Nguyện

Yêu cầu hủy quyết định số 4258/QĐ-UBND ngày 12.7.2016 của UBND huyện Thạch Thất v/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất

502
23.11.2017

Ông Phùng Tuệ, sinh năm 1952
ĐC: TDP 2, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

UBND quận Bắc Từ Liêm

TP Hằng

Yêu cầu hủy quyết định số 5495/QĐ-UBND ngày 4.11.2016 và quyết định số 5515/QĐ-UBND ngày 4.11.2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm v/v thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất

503
23.11.2017

Bà Đoàn Thị Chinh, sinh năm 1965
ĐC: khu II Yên Thị, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

UBND huyện Mê Linh

TP Nguyện

Yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Mê Linh cấp cho ông Đoàn Đại Nghĩa

504
23.11.2017

Ông Hoàng Văn Khang, sinh năm 1957
Bà Bùi Thị Sâm, sinh năm 1959
ĐC: số 45, ngách 135/48 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

UBND quâận Long Biên

TP Hiểu

Yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận Long Biên cấp ngày 3.8.2016 cho vợ chồng bà Nguyễn Thị Hải và ông Vũ Gia Vượng

505
23.11.2017

Ông Nguyễn Hữu Chi, sinh năm 1948
Ông Nguyễn Hữu Chinh, sinh năm 1962
Bà Nguyễn Thị Sáng, sinh năm 1959
ĐC: Số 10 phố Thịnh Yên, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

UBND huyện Gia Lâm

TP Cường

Yêu cầu hủy quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 28/5/2002 của UBND huyện Gia Lâm về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình bà Nguyễn Thị Dần

506
23.11.2017

Ông Hoàng Quang Hưng, sinh năm 1958
Ông Hoàng Minh Tiến, sinh năm 1984
ĐC: TDP 2, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

UBND quận Bắc Từ Liêm

TP Hằng

Yêu cầu hủy quyết định số 4416/QĐ-UBND, quyết định số 4427/QĐ-UBND,quyết định số 4428/QĐ-UBND,quyết định số 4429/QĐ-UBND ngày 9.6.2017 của UBND quận Bắc Từ Liêm v/v thu hồi đất và bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất;

507
23.11.2017

Ông Nguyễn Văn Phú, sinh năm 1946
ĐC: thôn Nội Xá, xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa

TP Nguyện

Yêu cầu hủy quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 7.7.2017 của Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa giải quyết khiếu nại lần 2

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh