Hoạt động ngành tòa án

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018 của Tòa án nhân dân các cấp
Ngày đăng 09/01/2018 | 03:29  | View count: 1546

Triển khai thực hiện quy định Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 01/2017/CT-TA ngày 16/01/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017 của các Tòa án, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân đã phát động phong trào thi đua năm 2017 trong toàn hệ thống Tòa án nhân dân với chủ đề thi đua là: “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân, công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 của Tòa án nhân dân các cấp đã có những chuyển biến tích cực hơn nhiều năm trước, đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân.

Tại Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2018, đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã trình bày báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2018 của Tòa án nhân dân các cấp.

Năm 2017, Tòa án nhân dân các cấp triển khai công tác thi đua, khen thưởng trong không khí thi đua sôi nổi của cả nước lập thành tích cao nhất chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và tập trung triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tòa án nhân dân các cấp tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tổ chức phát động các phong trào thi đua với chủ đề, khẩu hiệu thi đua cụ thể, bám sát nhiệm vụ công tác chuyên môn, kết hợp đổi mới nội dung và hình thức thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị; chú trọng công tác phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo ra những nhân tố mới, tích cực đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước.

Công tác thi đua, khen thưởng của Toà án nhân dân các cấp trong năm 2017 tiếp tục được duy trì và đã có những nét đổi mới cơ bản trong công tác chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua nên đã thu được những kết quả khích lệ; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đổi mới về công tác thi đua, khen thưởng, chú trọng xây dựng các chỉ tiêu thi đua sát với thực tế, tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, thủ trưởng đơn vị Tòa án được quan tâm hơn trước, nên đã động viên toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tòa án nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức hưởng ứng phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các đơn vị năm 2017. Việc tổ chức các phong trào thi đua tại các đơn vị Toà án bước đầu có những đổi mới so với năm trước, nội dung thi đua, tập trung vào hoàn thành nhiệm vụ công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng xét xử, nên chất lượng các phong trào thi đua yêu nước đã được nâng lên, đạt được nhiều kết quả thiết thực như trong công tác chuyên môn tỷ lệ các vụ, việc tạm đình chỉ không đúng giảm mạnh so với năm trước; chất lượng sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua tại các đơn vị và các cụm thi đua từng bước được đổi mới cho phù hợp, tính hình thức đã được khắc phục dần.

Ngoài việc tổ chức, duy trì phong trào thi đua yêu nước của Tòa án nhân dân, các Tòa án đã triển khai nghiêm túc các phong trào thi đua do Hội đồng thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động. Kết quả từ phong trào thi đua đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu bảo đảm an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội, tăng cường an ninh, quốc phòng, quan hệ đối ngoại tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Công tác khen thưởng đã thực hiện theo đúng quy định pháp luật, kịp thời phục vụ cho nhiệm vụ chính trị, chất lượng trong bình xét, khen thưởng đã phản ánh đúng với thành tích thi đua. Việc khen thưởng thành tích đột xuất đã được quan tâm và nâng cao chất lượng, tập trung khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xét xử các vụ án trọng điểm, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, án tham nhũng, các vụ án có tính chất điển hình về cải cách tư pháp.

Công tác tuyên truyền đã tích cực triển khai thông tin, tuyên truyền về hoạt động, các tấm gương điển hình tiên tiến và phong trào thi đua của Tòa án nhân dân tạo sức lan toả góp phần động viên cán bộ công chức thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 của Tòa án nhân dân các cấp vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn. Thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, bất cập, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân đã nghiêm túc đề ra các giải pháp khắc phục kịp thời.

Để bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban cán sự đảng, Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2018; phát huy kết quả công tác đạt được trong năm 2017, tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo chủ đề thi đua xuyên suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với chủ đề hành động Tòa án nhân dân là “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”, đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, tạo khí thế thi đua sôi nổi, chủ động, sáng tạo quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Toà án nhân dân phát động phong trào thi đua năm 2018 trong Tòa án nhân dân và Toà án quân sự các cấp với chủ đề “Tòa án nhân dân đoàn kết, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2018, lập thành tích thiết thực chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc”.

Trên cơ sở chủ đề thi đua năm 2018 do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Toà án nhân dân phát động, các Cụm thi đua, các Tòa án nhân dân, Toà án quân sự các cấp, các đơn vị thuộc Toà án nhân dân tối cao và Học viện Toà án, căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua tập trung vào một số nội dung cụ thể:

Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 03/2014/CT-CA ngày 11/6/2014 của Chánh án Toà án nhân dân tối cao về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong Toà án nhân dân các cấp”. Cụ thể hoá nội dung Nghị quyết của Ban cán sự đảng và Chỉ thị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao về công tác trọng tâm năm 2018 vào nội dung phát động thi đua.

Thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về chỉ tiêu thi đua sát với yêu cầu các nhiệm vụ trọng tâm công tác, các tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua phù hợp. Gắn phong trào thi đua với thực hiện nội dung Nghị quyết TW4, TW6 Khoá XII của Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các phong trào thi đua cần xác định rõ chủ đề, nội dung, tiêu chí; làm cho phong trào thi đua đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa, với mục tiêu trọng tâm là phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Quốc hội cũng như của Tòa án nhân dân về công tác xét xử theo nội dung Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về “Triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 của các Tòa án”.

Tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện các chỉ thị, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các phong trào thi đua trong giai đoạn 2016-2020 do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động. Tiếp tục triển khai kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tổ chức phát động các đợt thi đua cao điểm Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Phát động phong trào thi đua năm 2018, xây dựng kế hoạch thi đua gắn với phong trào thi đua của Toà án và của địa phương phát động. Tham gia tích cực các hoạt động thi đua trong Khối thi đua các bộ, ban, ngành Nội chính Trung ương.

Đẩy mạnh công tác thông tin, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật cũng như tuyên truyền về tổ chức, hoạt động của Tòa án, nâng cao chất lượng thông tin, làm tốt công tác phản hồi, phúc đáp những kiến nghị, phản ánh, thắc mắc của nhân dân liên quan tới hoạt động Tòa án. Thông qua phong trào thi đua, xây dựng kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống, gương người tốt việc tốt và tạo điều kiện để các điển hình được tuyên truyền, báo cáo nhằm tạo sự lan toả trong cộng đồng xã hội.

Phát huy vai trò của các tổ chức đảng, đoàn thể làm nòng cốt, thực hiện phong trào thi đua; duy trì các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, đóng góp quỹ ủng hộ người nghèo, đồng bào bị thiên tai, bão lụt, biển đảo quê hương và các phong trào khác của Trung ương và địa phương phát động tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, đúng thành tích và quy định của pháp luật, thực sự có tác dụng giáo dục, nêu gương. Khen thưởng phải gắn với kết quả phong trào thi đua, thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng đơn vị, cơ quan. Xác định trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong việc phát hiện các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong quá trình trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đạt kết quả cao. Thường xuyên rà soát đề nghị vinh danh, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, nhân rộng các điển hình tiên tiến để cán bộ, công chức người lao động Tòa án các cấp học tập, noi gương. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ để phát hiện những nơi làm tốt biểu dương, khen thưởng kịp thời, những nơi làm chưa tốt để chấn chỉnh, xử lý.

 

Nguyên Anh

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh